ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

เทคโนโลยีพลังงานลม
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้แต่ง : จอมภพ แววศักดิ์
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : หนังสือ "เทคโนโลยีพลังงานลม" เล่มนี้ ถูกเรียบเรียงเเละจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลเเละองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาเเละผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในประเทศไทย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมอุตุนิยมวิทยาของลม เเบบจำลองบรรยากาศสำหรับทำนายเเหล่งลมเเละเเบบจำลองการไหลของลม การเปลี่ยนรูปพลังงานลมโดยอาศัยกังหันลม การออกเเบบกังหันลมโดยอาศัยหลักการอากาศพลศาสตร์ ส่นประกอบของโรงไฟฟ้าฟาร์ม กังหันลม เศรษฐศาสตร์เเละสิ่งเเวดล้อมของพลังงานลม รวมทั้งมิติทางสังคมของการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานลมสำหรับการผลิตไฟฟ้า