ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่นพุทธศักราช2554
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : องค์การทหารผ่านศึก
ผู้แต่ง : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕