ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

สังคมธรรมาธิปไตย
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สังศิต พิริยะรังสรรค์
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : ธรรมาภิบาลกับประชาธิปไตย -- ธรรมาธิปไตย/ประชาธิปไตย บทวิเคราะห์ทางด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรมทางการเมือง -- การกระจายอำนาจเพื่อการยกระดับประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเป็นธรรม -- ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคมไทยในการต่อต้านคอร์รัปชั่น -- ภาวะผู้ตาม กรณีศึกษาจากปรากฎการณ์มวลมหาประชาชน -- ระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม -- ระบบทุนนิยมที่ยั่งยืน -- ธรรมาธิปไตยเพื่อความยุติธรรมสำหรับสังคมไทย ศึกษาแนวคิดของท่านพุทธทาสภิกขุว่าด้วยธรรมานิยมและธัมมิกสังคมนิยม -- ธรรมาธิปไตยจากมุมมองของพุทธธรรม -- อุ่มแสง ดอนคา นาต้นจั่น : นวัตกรรมสังคม และข้อบ่งชี้ของสังคมธรรมาธิปไตย -- การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยสถาบันการเงิน -- สังคมสวัสดิการกับการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย -- สวัสดิการสังคม สวัสดิการประชาชน -- สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางสังคม