ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

คู่มือชีววิทยา ม.4 เล่ม1
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
หมวด : 500 วิทยาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : พัฒนาศึกษา
ผู้แต่ง : ประสงค์ หลำสะอาด
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : "คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญครบทั้ง 3 เรื่อง คือ การศึกษาชีววิทยา เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทำงานของเซลล์ ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี