ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
หมวด : คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด 13 บท ซึ่งครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการเรียนรู้ด้านเครือข่าย แต่ไม่เน้นการคำนวณที่ซับซ้อน โดยกล่าวถึงรายละเอียดของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน, องค์ประกอบและการทำงานของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบตัวเลขบนระบบเครือข่าย, ฟิสิคัลเลเยอร์, ดาต้าลิงก์เลเยอร์, อีเทอร์เน็ต, โพรโทคอล ARP, IPv4 Address, IPv6 Address, ทรานสปอร์ตเลเยอร์, แอปพลิเคชันเลเยอร์ และการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายในงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น Cybersecurity, Esports, Education, QoE & QoS, TTS และ VolP เป็นต้น เพื่อให้เห็นภาพการนำระบบเครือข่ายไปใช้งานให้มากที่สุด และแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ศึกษา เหมาะสำหรับคณาจารย์ในการนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนสำหรับนิสิตนักศึกษา รวมถึงผู้สนใจที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง